Nieuwsoverzicht Groen

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieu

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieudi, 2017-09-19 Lees voor

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft de voedingsdriehoek volledig omgegooid. Voor het eerst wordt er in de samenstelling rekening gehouden met de impact van ons voedingspatroon op het milieu. Gezonde voedingsmiddelen die het milieu het minst belasten krijgen de voorkeur. Groen spreekt van een positieve kentering. “We weten al langer dat onze voeding niet enkel een invloed heeft op onze gezondheid, maar ook op het milieu. Het feit dat het Vlaams Instituut Gezond Leven erkent dat bepaalde voeding die tot voor kort tot het basisdieet behoorde, een negatieve invloed heeft op het milieu en op onze gezondheid, toont aan dat we voor een belangrijke doorbraak van de aloude tradities staan,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

Dat die breuk met de tradities onvermijdelijk ook negatieve reacties uitlokt, is voor Groen zeker geen argument om de voedingsdriehoek te herzien. “De reactie van de vleesindustrie is uiteraard begrijpelijk. Iets wat lange tijd als een onaantastbare waarheid werd beschouwd, komt nu op losse schroeven te staan. Dat dat heftige reacties met zich meebrengt, is normaal. Maar we geloven dat ook de vleesindustrie de opportuniteiten van deze kentering zal inzien. De toestanden in Tielt en Izegem hebben ons geleerd dat industriële veeteelt en dierenwelzijn onverenigbaar zijn, en dat we ons voedingspatroon zodanig moeten aanpassen dat het voor mens, dier en milieu opnieuw gezond wordt. De huidige situatie is voor iedereen onhoudbaar. De druk moet van de ketel. De vleesindustrie is er bij gebaat mee op de trein van de toekomst te springen, waarin de veehouderij voor iedereen opnieuw leefbaar, gezond en eerlijk is. Ook zij zullen hier de vruchten van plukken.”

 

Groen twijfelt niet aan de wetenschappelijke onderbouw van de driehoek. Voor het eerst werd bij de opstelling rekening gehouden met de mening van een breed expertenpanel, met naast voedingsdeskundigen ook bewegingswetenschappers, psychologen, vertegenwoordigers van de overheid en organisaties als Kind & Gezin. Belangengroepen als FEVIA en VLAM zaten niet mee aan tafel. “Dit is de eerste onafhankelijke voedingsdriehoek, los van gelobby, en hij staat als een huis,” besluit Caron.

 

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekken

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekkendi, 2017-09-12 Lees voor

Pensioenenminister Daniel Bacquelaine (MR) was vandaag afwezig in de Kamercommissie Sociale Zaken. “Heel jammer en eigenlijk moeilijk te begrijpen”, vindt Ecolo-Groen. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

In die commissie stond de vraag van onder andere Ecolo-Groen om snel duidelijkheid te krijgen over de pensioenmaatregelen van het Zomerakkoord op de agenda. Uiteindelijk komt er pas volgende week woensdag een gedachtewisseling met de minister. Blijkbaar moet er eerst een kernkabinet plaatsvinden. Dat zal morgen, woensdag, worden georganiseerd. Ecolo-Groen roept de regering op om de pensioenbesparingen bij 50+’ers die hun baan verliezen morgen officieel in te trekken.

 

“We hadden gehoopt vandaag al meer te weten. Over een thema als pensioenen is duidelijkheid en zekerheid belangrijk. Het raakt en beroert heel wat landgenoten. Zij mogen weten wat de regering voor hen in petto heeft. Over de maatregel zelf is onze oproep aan de regering duidelijk: trek de pestmaatregel voor 50+'ers in. Morgen kan de regering dat beslissen in de kern”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

Al sinds begin augustus is er onduidelijkheid over de pensioenmaatregelen in het Zomerakkoord. Mensen die na hun 50 hun baan verliezen zouden ook hun pensioen zien verminderen. Dat voorstel heeft de regering uitgewerkt en al aan de Raad van State bezorgd. “Maar na de communicatie van Gwendolyn Rutten kan de regering toch niet anders dan de maatregel intrekken? Hopelijk kan ook de N-VA hiervan overtuigd worden”, aldus Calvo.

 

Calvo wijst erop dat de regering nog meer pensioenbesparingen heeft gepland. “Tot 273 miljoen euro in 2019. We willen nu ook eindelijk van minister Bacquelaine horen wat er juist gaat gebeuren. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag. Vandaar dat we met Groen blijven pleiten voor een eerlijk basispensioen voor iedereen, ook wie een keer pech heeft en zijn of haar baan verliest”, besluit hij.

 

Herziening veehouderij dringt zich op

Herziening veehouderij dringt zich opdi, 2017-09-12 Lees voor

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaf vandaag schokkende beelden vrij van een slachthuis in Izegem. Op de beelden is te zien hoe dieren mishandeld worden en zelfs onverdoofd worden geslacht. Groen vraagt Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om strenger te controleren en daarbij nauwer samen te werken met het Voedselagentschap. Maar het probleem moet ook structureel verder aangepakt worden. Daarom roept Groen Ben Weyts ook op om mee aan te dringen bij Minister van Landbouw Joke Schauvliege op de herziening van de gehele grootschalige vee-industrie.

Bart CaronVlaams parlementslid

Vlaams parlementslid Bart Caron: "Dierenwelzijn en grootschalige vee-industrie zijn eigenlijk twee tegenstrijdige termen, ze vallen niet te rijmen. De industriële vleesproductie is een systematische schending van de dierenrechten, die ook nadelige effecten heeft op de mens. Met Groen pleiten we voor een herziening van het model, een omschakeling naar 100% duurzame veehouderij."

Groen heeft daartoe een voorstel klaar dat op 20 jaar tijd voor een totale ommekeer kan zorgen. Bart Caron: "Het einddoel is dieren opkweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op aangepaste schaal. Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen èn het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan. Ook de boeren: familiale landbouwbedrijven krijgen opnieuw een kans tegen de grootindustrie. Wie op een eerlijke wijze voedsel produceert, zal op een eerlijke wijze vergoed worden."

Groen roept minister Weyts en minister Schauvliege op om aan de slag te gaan met het voorstel. "Enkel zo kan dierenleed als dat in het slachthuis van Izegem definitief tot het verleden gaan behoren."

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"ma, 2017-09-11 Lees voor

Greenpeace stelt de Belgische milieuministers in gebreke vanwege een gebrek aan daadkracht. De milieuorganisatie vindt dat de ministers te weinig inspanningen doen om de luchtkwaliteit in België te verbeteren. Groen steunt de actie. "Het is schrijnend dat burgers een verantwoordelijk beleid moeten afdwingen via de rechtbank. We hopen dan ook dat de regeringen deze rechtszaak alsnog kunnen vermijden door eindelijk een luchtkwaliteitsbeleid te gaan voeren," aldus Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen ijvert al langer voor een aanzienlijke verbetering van de Belgische luchtkwaliteit.  Eén van de middelen daartoe is de invoering van lage emissiezones in alle Vlaamse centrumsteden. “Het bestaande decreet kan perfect overal uitgevoerd worden, in combinatie met de invoering van flankerende sociale maatregelen, zoals betaalbaar openbaar vervoer en velo- of Cambio-abonnementen voor wie een wagen heeft die niet binnen kan in de lage emissiezone,” stelt Elisabeth Meuleman voor. "Het effect van bestaande lage emissiezones, zoals nu in Antwerpen, moet gemeten worden indien nodig kunnen we de normen verstrengen, om zo bijvoorbeeld ook het probleem van de vervuiling door stikstofoxiden op te lossen. Naast de invoering van lage emissiezones pleit Groen onder andere ook voor gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, de aanplanting van bomen die de fijnstofconcentratie naar beneden kunnen halen en de invoering van een slimme kilometervergoeding.

“Jaarlijks sterven er meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Het is tijd om dit een halt toe te roepen. Minister Schauvliege vindt het al een hele prestatie dat zij probeert de Europese normen te halen. Maar alle deskundigen geven aan dat deze normen te weinig rekening houden met de gezondheid van zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen, en dat we – zoals Greenpeace vooropstelt – moeten streven naar het halen van de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie.  We dagen de minister dan ook uit rekening te houden met de kritiek van de milieubeweging en met de voorstellen die we vanuit Groen een tijd terug neerlegden, om zo te komen tot een veel ambitieuzer plan. Ons land zou bijvoorbeeld ook koploper in schone lucht kunnen worden. Het ontbreekt de Minister niet enkel aan daadkracht zoals Greenpeace vaststelt, maar ook aan ambitie.” besluit Meuleman.

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatisering

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatiseringvr, 2017-08-25 Lees voor

Voor Groen kan er geen sprake zijn van een privatisering van de NMBS. Eerder vandaag had minister Johan Van Overtveldt (N-VA) die piste gelanceerd. “Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger? Na de miljardenbesparingen in de dienstverlening van de NMBS wil N-VA de NMBS verder uitkleden. Dupe van dit beleid: de treinreiziger, die de dienstverlening steeds verder achteruit ziet gaan."

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Groen roept de regering op om de dienstverlening van de NMBS te versterken met investeringen, in plaats van ze verder uit te kleden.

 

Groen ziet met lede ogen aan hoe het openbaar vervoer in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen steeds meer het zorgenkind wordt. “Ooit was België pionier op vlak van spoorverkeer. De afgelopen jaren is maar liefst 2,1 miljard euro bespaard. Nu zijn we bij de slechtste leerlingen van Europa op vlak van betrouwbaarheid en dienstverlening. Het wordt tijd dat men van het openbaar vervoer een echt alternatief maakt voor de steeds langer wordende files. Waar blijft de langetermijnvisie van deze regering op het treinverkeer dat de treinreiziger perspectief geeft in plaats van kopzorgen”, vraagt Van Hecke zich af.

 

In andere landen is er zelfs een tegenbeweging op gang naar het hernationaliseren van geprivatiseerde spoorwegen. “In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer stemmen op om de spoorwegen te hernationaliseren, omdat de kosten nog hoger liggen dan voor de privatisering. Bovendien garandeert een privatisering geen betere dienstverlening. In de praktijk zouden vooral de grote lijnen rendabel blijken, en de kleinere, landelijke lijnen zouden op den duur ten onder gaan. Het openbaar vervoer is een essentiële schakel in een toekomstgerichte mobiliteitsvisie en dus een kerntaak van de overheid,” besluit Van Hecke.

 

Ze zijn er weer

Ze zijn er weervr, 2017-09-01 Lees voor

Daar zijn ze weer! 1 september, de start van een nieuw schooljaar, betekent ook een totaal ander straatbeeld. Duizenden scholieren, maar ook ouders en leerkrachten, zoeken hun vertrouwde weg naar de schoolpoort. En dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee.

Veel scholieren en leerkrachten gaan met de fiets, het openbaar vervoer, of te voet naar school. Voor Groen is het belangrijk dat dit aantal nog verder omhoog gaat. Want voor veel scholieren en leerkrachten is dat geen optie. De afstand te groot, de infrastructuur ontoereikend, of een te groot gevoel van onveiligheid in het drukke ochtendverkeer. Uit een enquête van Touring blijkt dat 60% van de leerlingen door hun ouders aan de schoolpoort wordt afgezet. Helaas is dit een vicieuze cirkel die de onveiligheid alleen maar vergroot.

Met het actieplan “Kinderen én leerkrachten gezond en veilig naar school” stelt Groen een reeks maatregelen voor die die cirkel moeten doorbreken. We streven naar meer zelfstandige mobiliteit voor kinderen en jongeren. Dat recht is verankerd in het Kinderrechten-actieplan. We gebruiken daarvoor de kindnorm: een minimale veiligheidsnorm voor kinderen. De bedoeling is om de verkeerssituatie zo in te richten dat een kind van 6 zich veilig, zorgeloos en comfortabel kan verplaatsen. Het kind hoort bij de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers. Dat vraagt om oplossingen op maat. 

  • Investeer in een kwalitatief netwerk van zelfverklarende fietsinfrastructuur met wijde vertakkingen zodat ook fietsen langs drukke assen veilig kan. Voorzie dit in de nabije en verdere invalswegen rond scholen (richting bushaltes, treinstations, woonwijken, stad,…).
  • Laat verkeerseducatie en –sensibilisering voldoende aan bod komen op school.
  • Schoolrouteplan/-kaarten: geef er meer ruchtbaarheid aan en betrek kinderen in de bepaling van de veiligste, mooiste, kortste, snelste weg naar school. 
  • Groen pleit ook voor veilige, ruimte fietsstallingen op elke school, zodat de fietsers hun fiets veilig kwijt kunnen.
  • Veilige wandel- en fietscorridors om de weg van huis naar school zo veilig mogelijk te maken.
  • Schoolomgevingen worden standaard vrachtwagenvrij gemaakt. Vrachtwagens worden op straffe van sancties geweerd uit de schoolomgeving.
  • Het STOP-principe moet de norm worden, zeker in de schoolomgeving: eerst Stapper, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens. 
  • Richt zo veel mogelijk straten nabij scholen in als fietsstraat of schoolstraat, waar de auto over een paar 100 meter niet welkom is. De auto wordt niet per se altijd geweerd wordt, maar is hoogstens ‘te gast’. Zowel kinderen, jongeren als hun ouders kunnen op die manier zorgelozer van/naar school fietsen of wandelen. De snelheid wordt alleszins zo laag mogelijk gehouden.
  • Geef alle leerkrachten een fietsvergoeding. Op die manier kunnen zij hun voorbeeldfunctie ten volle uitdragen. 

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richting

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richtingwo, 2017-08-30 Lees voor

Uit cijfers van Groen bleek gisteren dat er steeds meer ouders een vrijstelling aanvragen voor het vak levensbeschouwing dat hun kind op school moet volgen. Groen pleit ervoor om de levensbeschouwelijke vakken facultatief te maken, en in de plaats een vak burgerschap voor iedereen in te voeren. Het GO kondigde vandaag aan dat het, na een eerder aangekondigd proefproject dit jaar, vanaf 2018 op al haar scholen een vak burgerschap zal uitrollen. Groen is uiteraard zeer blij met dit signaal. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman spreekt van een grote, maar noodzakelijke eerste stap in de goede richting. “De OESO pleit er al langer voor om het levensbeschouwelijk onderwijs anders aan te pakken. Het aanbieden van een verplicht pakket dateert uit de tijd dat de overgrote meerderheid van de bevolking verbonden was aan de katholieke kerk. Vlaanderen is anno 2017 veel meer divers, ontzuild en geseculariseerd. Het is dan ook logisch dat een herziening van het aanbod zich opdringt.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen hoopt dan ook dat dit het begin is van een veel grondigere hervorming. Elisabeth Meuleman: “Wij pleiten ervoor om burgerschap als vak in te voeren in àlle scholen, dus niet enkel in het GO. Kennis van de ethiek van een democratie, de rechten en plichten en normen en waarden binnen onze maatschappij, kunnen debatteren en in gesprek gaan met elkaar … het zijn allemaal interlevensbeschouwelijke competenties die wat ons betreft elke burger zou moeten hebben. Daarom pleiten wij ervoor burgerschap te verankeren in de eindtermen.”

De oproep van Groen wordt breed gesteund. In het verleden spraken zowel Open VLD als SP.a zich al positief uit voor de invoering van het vak burgerschap. “CD&V, de partij van bevoegd minister Crevits, kiest voorlopig liever voor het status quo. We roepen op om heel binnenkort hierover het debat aan te gaan en knopen door te hakken in het parlement.”

Voor Groen betekent een verplicht vak burgerschap zeker niet het einde van de levensbeschouwelijke vakken. Voor veel jongeren is hun levensbeschouwing een wezenlijk deel van wie ze zijn,” aldus Elisabeth Meuleman. “Voor hen moet er een aanbod blijven om zichzelf ook op dat vlak te kunnen blijven ontwikkelen.”

Ook hoopt Groen dat er snel een oplossing komt voor alle leerlingen die nu vrijstelling gekregen hebben voor hun levensbeschouwelijk vak. “Deze leerlingen zitten op dit moment 2 uur per week met hun vingers te draaien. Laat ons snel werk maken van een oplossing, zodat ze dit niet tot 2018 moeten volhouden.”

Basispensioen garandeert waardigheid

Basispensioen garandeert waardigheiddi, 2017-08-29 Lees voor

Op haar jaarlijkse Zomerweekend pleitte Groen voor een basispensioen. Met een absolute ondergrens voor pensioenen, aangevuld in functie van het aantal gewerkte jaren, garanderen we een waardige oude dag voor iedereen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Pensioenen

Met ons voorstel krijgt het pensioenstelsel een absolute ondergrens. Elk pensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer vanaf nul. ‘Via een basispensioen garandeert Groen dat mensen na de pensioengerechtigde leeftijd niet onder de armoedegrens belanden’, stelt Kamerlid Wouter De Vriendt. 

De ondergrens zou vastgelegd worden op 1.115 euro per maand voor een alleenstaande. Wie geen enkel jaar gewerkt heeft en samenwoont krijgt 835 euro. Het basispensioen krijg je op basis van burgerschap, zoals in Nederland, en niet op basis van de afgelegde loopbaan. Je moet een aantal jaren in België verbleven hebben voor je er recht op hebt. 

Het basispensioen betekent een enorme administratieve vereenvoudiging. Het bestaansmiddelenonderzoek bij de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is niet meer nodig, net zo min als de complexe berekening van het minimumpensioen. De Vriendt: ‘Dankzij het basispensioen kunnen pensioenrechten op een zeer efficiënte manier automatisch worden toegekend. Zo kunnen gepensioneerden niet meer uit de boot vallen omdat ze hun rechten niet kennen.’ 

De meerkost van het basispensioen financieren we via de uitdoving van de gezins-, echtscheidings- en overlevingspensioenen, de afbouw van fiscale prikkels voor de derde pijler, de besparing op de administratie en het aftoppen van de pensioenen tot maximaal vier keer het bedrag van de armoedegrens.

Opstaan voor hoop en perspectief

Opstaan voor hoop en perspectiefzo, 2017-08-27 Lees voor

Het 20ste Zomerweekend van Groen was naast een jubileum ook een recordeditie. Zo’n 1000 mensen proefden tijdens het weekend van de heetste debatten en verkwikkende workshops. Een trotse Meyrem Almaci trapt het politiek jaar op gang voor een volle zaal met een hoopvol verhaal. “Met het verhaal dat alles slecht is en er geen alternatief is, nemen wij geen genoegen. We hebben leiders nodig die ons samen brengen, die ons sterker maken, die opnieuw hoop en perspectief brengen.”

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

De politiek is het afgelopen jaar te veel met zichzelf bezig geweest. Almaci: “Wij willen dat de problemen en uitdagingen van de mensen opnieuw prioriteit zijn. In plaats van pensioen af te nemen willen we een basispensioen voor iedereen dat wordt aangevuld met aantal gewerkte jaren. Want niemand verdient het om op zijn oude dag in onzekerheid te leven.” 

Lees de integrale speech

 

Met 1 september voor de deur stond Almaci ook stil bij de hervorming in het onderwijs. “Ouders en kinderen weten vandaag nog altijd niet of ze nodige zorg gaan krijgen. Dat is een gebrek aan respect. Wij willen dat iedereen een plaats heeft op school en de nodige zorg krijgt. Zodat scholen, ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zij zijn geen slachtoffers van een natuurwet, maar van politieke keuzes.” 

Almaci riep ook op tot actie. “Verontwaardiging zonder actie is verloren energie. Als er iets is waar wij als partij de afgelopen 20 jaar voor staan, dan is het de overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor wat we achterlaten aan volgende generaties. Omdat opgroeien in een eeuw van verhitting mens noch planeet ten goede komt. Het is aan de politiek om opnieuw hoop en perspectief te bieden.” 

Meyrem Almaci is voortaan ook te vinden op Instagram. “Het hoeft niet altijd de negativiteit te zijn,  die als een lopend vuurtje raast. Laten we het positieve opnieuw viraal laten gaan.”

Pagina's